TEL: 01 / 62 01 700        MOB: 041 / 652 556        E-MAIL: info@faktura.si

Aktualno

> Domov > Aktualno

VPISANI SMO V KATALOG CERTIFICIRANIH RAČUNOVODSKIH SERVISOV SLOVENIJE

05.02.2016 - Vpisani smo v Katalog certificiranih računovodskih servisov Slovenije, ki ga je pripravila GZS - Zbornica računovodskih servisov (ZRS).

O pogojih za vpis obstaja poseben pravilnik, glavna pa je skrb za primeren nivo kakovosti storitev, ki jih opravljajo člani. Pred desetimi leti so na zbornici začeli s projektom, katerega namen je bil članom omogočiti, da svoje znanje preverijo pred strokovno komisijo in o svojem znanju dobijo potrdilo.

Skozi leta in izkušnje sta se spreminjala podoba in ime kataloga, prav tako pa so se dodelali tudi pogoji za vpis v katalog. Danes so v tem katalogu predstavljeni računovodski servisi, ki izpolnjujejo vse pogoje, predpisane s Pravilnikom o Katalogu certificiranih računovodskih servisov Slovenije.

Pogoji, ki jih mora izpolnjevati računovodski servis, da je lahko vpisan v katalog:
 1. da je registriran za opravljanje računovodske in knjigovodske dejavnosti (K 69.200 po SKD);
 2. da je član Zbornice računovodskih servisov (v nadaljevanju: ZRS);
 3. da ni v postopku prisilne poravnave, stečajnem ali likvidacijskem postopku in da ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne odločbe;
 4. da direktor ali nosilec dejavnosti v zadnjih petih letih ni bil pravnomočno obsojen zaradi storitve kaznivega dejanja, povezanega s poslovanjem računovodskega servisa;
 5. da zoper pravno osebo ni uveden kazenski postopek niti njeno poslovanje s sodno odločbo ni prepovedano po 20. členu Zakona o odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja;
 6. da osebe, ki sodelujejo pri opravljanju dejavnosti računovodskega servisa, spoštujejo Kodeks članov ZRS;
 7. da
  - je v računovodskem servisu zaposlena v rednem delovnem razmerju najmanj ena oseba ali
  - je samostojni podjetnik in je obvezno zavarovan kot samostojni podjetnik za polni delovni čas ali
  - je oseba lastnik v gospodarski družbi, direktor ali prokurist
 8. da ima oseba iz 7. točke 1. odstavka 2. člena
  - opravljen izpit po Programu ZRS za pridobitev naziva »Strokovni vodja računovodskega servisa« ali
  - pridobljeno potrdilo GZS po Programu usposabljanja za vodenje računovodskih servisov ali
  - strokovni naziv preizkušeni računovodja ali računovodja, pridobljen pri Slovenskem inštitutu za revizijo, ali
  - strokovni naziv Chartered Certified Accountant pridobljenim pri The Association of Chartered Certified Accountants (ACCA),
  (v nadaljevanju strokovni vodja).
 9. da s stalnim strokovnim izobraževanjem zaposlenih doseže najmanj 15 točk letno;
 10. da strokovni vodja opravi e-seminar ZRS z e-testom o etiki poslovanja vsake dve leti;
 11. da ima sklenjeno zavarovanje poklicne odgovornosti v skladu z dogovorjenimi pogoji glede zavarovalne vsote in predmeta zavarovanja (zavarovalnega kritja) med ZRS in zavarovalnicami.
Povzeto po: gzs.si
Zadnje novice